Kontakty

Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť
1. klinika geriatrie LFUK a UNsP Milosrdní bratia
Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava

Prezident:
prof. MUDr. Silvester Krčméry
skrcmery@milosrdni.sk
tel. 02 57887 361

 

 

 

Návrhy na zverejnenie na tejto stránke alebo podnety na jej zlepšenie môžete zasielať na adresu: webadmin@geriatri.sk