Stanovy

Čl. l

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť (SGGS) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré vyvíja činnosť v gerontológii a geriatrii. Združuje osoby, ktoré pracujú v oblasti výskumu starnutia a/alebo v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a výskumu ochorení, ktoré sa dotýkajú staršej populácie.
 2. SGGS je v čase registrácie kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medzinárodnej gerontologickej spoločnosti (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY, IAG.). SGGS môže byť členom ďalších organizácií.

Čl. 2

NÁZOV A SÍDLO

 1. Organizácia má názov Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť a okrem celého názvu používa skratku SGGS a v medzinárodnom styku anglický ekvivalent Slovak Gerontologic and Geriatric Society. SGGS používa vlastné logo. Pôsobnosť SGGS sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.
 2. Sídlom SGGS v čase registrácie je Klinika geriatrie LFUK a FNsP Bratislava, 833 01 Bratislava, Limbová 5. O  zmene sídla SGGS rozhoduje Výbor SGGS.

Čl. 3

VZNIK A REGISTRÁCIA

 1. Od roku 1969 bola SGGS členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná na MV SR dňa 3. 9. 1969 pod číslom VVS/1-103/1969.
 2. SGGS, doteraz činná ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, mení dňom registrácie právnu formu a stáva sa v zmysle § 19 Zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov samostatným právnym subjektom.

Čl. 4

ÚLOHY A ČINNOSŤ

 1. Úlohou SGGS je rozvíjať gerontológiu a geriatriu.
 2. SGGS iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská:
  1. k vedeckým a odborným otázkam súvisiacim s  gerontológiou a geriatriou,
  2. k  uplatňovaniu preventívnych,  diagnostických a terapeutických postupov na aktuálnej vedeckej úrovni v  klinickej praxi,
  3. k návrhom odborníkov, orgánov a inštitúcií riešiacich geriatrickú problematiku,
  4. k  špecializačným náplniam geriatrie a ostatných medicínskych odborov, ku koncepcii geriatrie a k  ďalším legislatívnym normám  dotýkajúcim sa uplatňovania medicínskych a najmä geriatrických poznatkov v praxi,
 3. SGGS iniciuje a sprostredkúva prenos najnovších poznatkov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania. Za týmto účelom:
  1. organizuje odborné vedecké podujatia, najmä kongresy a konferencie SGGS,
  2. vysiela a podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach,
  3. vydáva alebo podieľa sa na vydávaní odborných medicínskych časopisov,
  4. vydáva informačné a odborné neperiodické materiály,
  5. informuje členskú základňu o iných odborných podujatiach vzťahujúcich sa ku geriatrii a gerontológii a o najnovších produktoch používaných v geriatrii.
 4. SGGS spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa gerontologickou a geriatrickou problematikou. Zastupuje gerontológov a geriatrov SR v Medzinárodnej gerontologickej spoločnosti (IAG) a v iných domácich a medzinárodných odborných organizáciách.
 5. SGGS sa podieľa na expertnej činnosti a na postgraduálnej výchove v geriatrii.
 6. SGGS udeľuje ceny „Gressnerova medaila“ a „Čestné členstvo v SGGS“ a navrhuje svojich členov na udelenie cien a pôct Slovenskej lekárskej spoločnosti a iných organizácií a inštitúcií.

Čl. 5

ČLENSTVO V SGGS

 1. Členstvo v SGGS môže byť riadne, čestné a členstvo osôb pôsobiacich v zahraničí:
  1. Riadne členstvo: Riadnym členom SGGS sa môže stať každý občan s trvalým bydliskom na území SR, ktorý sa stotožňuje so stanovami SGGS. V písomnej žiadosti o prijatie za člena SGGS uchádzač o členstvo uvedie osobné údaje, údaje o kvalifikácii a vyjadrí súhlas so stanovami SGGS. Členstvo vzniká schválením žiadosti uchádzača o členstvo výborom SGGS. O prijatí za člena výbor SGGS uchádzača informuje písomne.
  2. Čestné členstvo: Čestné členstvo udeľuje výbor SGGS za mimoriadne zásluhy o rozvoj gerontológie a geriatrie. Čestný člen neplatí členské príspevky a má všetky práva riadneho člena.
  3. Zahraniční členovia: Zahraničným členom SGGS sa môže stať osoba pôsobiaca v oblasti gerontológie a geriatrie, ktorá nemá trvalé bydlisko na území SR. Členstvo vzniká rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov SGGS. Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny člen.
 2. Podmienkou členstva je:
  1. pravidelné platenie členských príspevkov (okrem čestných členov),
  2. dodržiavanie stanov a ostatných predpisov spoločnosti,
  3. oznamovanie všetkých zmien týkajúcich sa osobných údajov.
 3. Členstvo v SGGS oprávňuje:
  1. na informácie o aktivitách spoločnosti,
  2. podávať návrhy a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a činnosti SGGS,
  3. uchádzať sa o ceny SGGS a o návrhy SGGS na udelenie cien inými subjektmi,
  4. využívať služby SGGS poskytované členom SGGS,
  5. podávať sťažnosti na činnosť orgánov SGGS.
 4. Riadny a čestný člen SGGS má ďalej právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov spoločnosti
  2. byť vysielaný za finančného prispenia SGGS a/alebo v jej mene na zahraničné odborné podujatia a študijné pobyty,
  3. byť za SGGS navrhovaný a pracovať v odborných komisiách, výboroch alebo iných grémiách štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií.
 5. Člen SGGS je povinný:
  1. dodržiavať stanovy a ostatné predpisy SGGS,
  2. platiť členské,
  3. poskytovať údaje do registrov vedených v SGGS,
  4. dbať najmä vlastným konaním o dobré meno SGGS, gerontológie a geriatrie.
 6. Ukončenie členstva:
  1. Členstvo SGGS zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením.
  2. Vystúpenie zo SGGS člen oznamuje písomne výboru SGGS. O vylúčení z SGGS rozhoduje výbor na základe závažných odborných alebo etických priestupkov člena alebo pre nezaplatenie členských príspevkov za jeden a viac kalendárnych rokov alebo pre iné závažné neplnenie povinností člena SGGS. Voči rozhodnutiu výboru o vylúčení sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu SGGS, ktoré rozhodne s definitívnou platnosťou.

Čl. 6

ORGÁNY SGGS

Orgány SGGS sú:

 1. valné zhromaždenie SGGS,
 2. výbor SGGS,
 3. prezident SGGS,
 4. kontrolná komisia SGGS.

Čl. 7

Valné zhromaždenie SGGS

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SGGS. Tvoria ho všetci členovia SGGS ku dňu jeho zvolania. Môže sa konať riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie. Riadne sa uskutočňuje 1-krát ročne spravidla v rámci kongresu alebo konferencie SGGS. Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SGGS. Mimoriadne valné zhromaždenie i) môže byť zvolané z rozhodnutia výboru SGGS, ii) musí byť zvolané  na základe písomnej žiadosti najmä 1/3 členov SGGS alebo návrhu  kontrolnej komisie SGGS.
 2. O zvolaní a programe valného zhromaždenia musí výbor SGGS informovať všetkých členov SGGS najmenej 4 týždne vopred. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SGGS. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina SGGS, náhradné valné zhromaždenie sa uskutoční o 15 minút neskôr. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný akýkoľvek počet členov SGGS. Uznesenia valného zhromaždenia, s výnimkou uznesení podľa článku 15 týchto stanov, sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov SGGS.
 3. Do právomoci valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať program valného zhromaždenia,
  2. schvaľovať a meniť stanovy SGGS; návrh zmeny stanov valné zhromaždenie prerokúva, ak bol predložený a zverejnený v návrhu programu valného zhromaždenia najneskôr 4 týždne pred valným zhromaždením; schválené zmeny stanov poverená osoba bezodkladne postúpi na registráciu na Ministerstvo vnútra SR,
  3. schvaľovať ďalšie predpisy SGGS,
  4. schvaľovať úlohy pre činnosť SGGS,
  5. hodnotiť činnosť SGGS za uplynulé obdobie,
  6. prerokovávať a schvaľovať rozpočet SGGS,
  7. schvaľovať výšku členských poplatkov v SGGS,
  8. schvaľovať správu kontrolnej komisie,
  9. rozhodovať o zlúčení, rozdelení alebo zániku SGGS a s tým spojenými majetkovými dôsledkami,
  10. rozhodovať o odvolaní voči rozhodnutiu výboru SGGS o vylúčení zo SGGS,
  11. rozhodovať o ďalších veciach, na ktorých sa uznesie, ak ich tieto stanovy explicitne neurčujú do kompetencie iného orgánu SGGS.

Čl. 8

Výbor SGGS

 1. Výbor SGGS je oficiálnym predstaviteľom gerontológie a geriatrie v Slovenskej republike.
 2. Výbor SGGS má 11 volených členov s právom hlasovať. Tvoria ho prezident, dvaja viceprezidenti, vedecký sekretár a ostatní členovia výboru. Zasadania výboru sa môžu zúčastňovať aj členovia kontrolnej komisie, ktorí nemajú hlasovacie právo.
 3. Výbor zasadá najmenej 4-krát ročne. Zvoláva ho prezident. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda rozhodujúci hlas.
 4. Práva a povinnosti výboru SGGS:
  1. riadiť činnosť SGGS v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade so závermi valného zhromaždenia,
  2. zvolávať valné zhromaždenie SGGS,
  3. predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie správu o činnosti, správu o hospodárení a plán činnosti,
  4. navrhovať valnému zhromaždeniu zmeny stanov a ďalších predpisov SGGS,
  5. predkladať valnému zhromaždeniu návrh výšky členských príspevkov a návrh rozpočtu SGGS,
  6. zriaďovať pracovné skupiny a komisie SGGS   a schvaľovať ich zloženie,
  7. udeľovať ocenenia SGGS,
  8. navrhovať členov SGGS na ocenenia inými organizáciami a inštitúciami,
  9. navrhovať kandidátov do výboru SGGS,
  10. navrhovať kandidátov SGGS do pracovných skupín a komisií iných organizácií a inštitúcií,
  11. rozhodovať o výbere členov SGGS, ktorí sa za finančného prispenia SGGS zúčastnia na odborných podujatiach alebo študijných pobytoch a rozhodovať o výške tohto príspevku,
  12. rozhodovať o výbere členov SGGS, ktorí sa mene SGGS zúčastnia na odborných alebo iných oficiálnych podujatiach ,
  13. vyjadrovať sa k zásadným otázkam koncepcie gerontológie a geriatrie a k jej realizácii,
  14. vyjadrovať sa k otázkam postgraduálneho vzdelávania v geriatrii,
  15. spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami a inými organizáciami a inštitúciami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov, odporúčať rozsah finančného ohodnotenia diagnostických a terapeutických výkonov a iniciovať v tomto smere dohodovacie konania,
  16. organizovať kongres SGGS, organizovať alebo spoluorganizovať odborné konferencie, sympózia alebo iné odborné podujatia,
  17. využívať profesionálne služby pre výkon administratívnych prác SGGS a organizáciu odborných podujatí SGGS,
  18. rozhoduje o zmene sídla SGGS,
  19. poverovať členov výboru právami a ukladať im povinnosti,
  20. rozhodovať o zabezpečení administratívnych, ekonomických, právnych alebo iných činností pre SGGS inými fyzickými alebo právnickými osobami,
  21. rozhodovať o ďalších veciach, na ktorých sa uznesie, ak ich tieto stanovy explicitne neurčujú do kompetencie iného orgánu SGGS.
 5. Viceprezident SGGS zastupuje prezidenta SGGS
  1. v prezidentom stanovenom rozsahu a čase,
  2. v plnom rozsahu, ak prezident rezignuje na svoju funkciu alebo ju dlhodobo nemôže vykonávať, a to buď do opätovného prevzatia výkonu funkcie prezidentom po pominutí prekážok na výkon funkcie alebo do zvolenia nového prezidenta; v tomto prípade prezidenta zastupuje ten viceprezident, ktorého v tajnej voľbe poverí výbor SGGS, keď nastane nutnosť takéhoto zastupovania.
 6. Vedecký sekretár SGGS je zodpovedný za písomnú agendu SGGS, za prípravu a distribúciu informácií pre členov SGGS, za organizačnú prípravu kongresu a konferencie SGGS, pripravuje podklady pre rokovanie výboru SGGS a valného zhromaždenia SGGS.

Čl. 9

Prezident SGGS

 1. Prezident SGGS je štatutárnym orgánom SGGS a oficiálnym predstaviteľom SGGS.
 2. Prezident SGGS riadi schôdze výboru SGGS a zasadanie valného zhromaždenia SGGS, na ktorom podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce obdobie.
 3. Prezident SGGS v urgentných situáciách rozhoduje menom výboru SGGS. V takom prípade svoje rozhodnutia predkladá na dodatočné schválenie na najbližšej schôdzi výboru.

Čl. 10

Kontrolná komisia SGGS

 1. Kontrolná komisia je 3-členná.
 2. Úlohou kontrolnej komisie je:
  1. kontrolovať či je činnosť výboru a prezidenta SGGS v súlade so stanovami a závermi valného zhromaždenia SGGS,
  2. kontrolovať hospodárenie SGGS.
 3. Kontrolná komisia môže podať návrh na zvolanie zasadania výboru SGGS (v takom prípade sa musí zísť do 14 dní) alebo valného zhromaždenia SGGS.
 4. Kontrolná komisia podáva o svojej činnosti najmenej 1-krát ročne písomnú správu výboru SGGS a  najmenej 1-krát ročne správu na valnom zhromaždení SGGS.

Čl. 11

VOĽBY  V SGGS

 1. Funkčné obdobie orgánov SGGS je 4-ročné. Voľby v SGGS sa konajú každé štyri roky.
 2. Voľby členov výboru SGGS a kontrolnej komisie SGGS:
  1. Voľby riadi a zodpovedá za ne volebná komisia, ktorá je trojčlenná. Členov volebnej komisie menuje výbor.
  2. Voľby sú korešpondenčné, dvojkolové, tajné a priame.
  3. V prvom kole môže každý člen SGGS spomedzi členov SGGS k dňu vyhlásenia volieb navrhnúť 11 kandidátov na členstvo vo výbore a 3 kandidátov na členstvo v kontrolnej komisii. Podľa výsledkov prvého kola určí volebná komisia i) poradie kandidátov podľa  počtu hlasov na členstvo vo výbore , ii) poradie kandidátov podľa počtu hlasov na členstvo v kontrolnej komisii (ak bola osoba kandidovaná na členstvo v oboch orgánoch, je zapísaná do kandidátky druhého kola v tom orgáne, kde dosiahla v prvom kole vyšší počet hlasov; v prípade rovnosti takýchto hlasov rozhoduje žreb). Volebná komisia overí súhlas kandidátov  pred začiatkom druhého kola volieb. Ak volebnou komisiou oslovený kandidát nesúhlasí so svojou kandidatúrou alebo volebnej komisii neodpovie do 14 dní, nebude na kandidátku druhého kola zaradený. Ak posledné obsadzované miesta na kandidátke majú pripadnúť viacerým osobám, ktoré získali rovnaký počet hlasov v prvom kole, zapíšu sa na kandidátku druhého kola všetky osoby s rovnakým počtom hlasov z prvého kola. Takto vytvorený volebný lístok druhého kola volieb s abecednými zoznamami 22 kandidátov na členstvo vo výbore a 6 kandidátov na členstvo v kontrolnej komisii rozpošle volebná komisia všetkým členom SGGS.
  4. Členmi výboru sa stanú 11 kandidáti s najvyšším počtom hlasov v druhom kole volieb výboru.
  5. Členmi kontrolnej komisie sa stanú 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov v druhom kole volieb kontrolnej komisie.
  6. Volebná komisia po vyhodnotení výsledkov volieb oznámi ich výsledky a najneskôr do 2 týždňov zvolá zasadnutie novozvoleného výboru a kontrolnej komisie.
  7. Povinnosťou odstupujúceho výboru je odovzdať kompletnú agendu, týkajúcu sa činnosti SGGS, najneskôr do 14 dní od zverejnenia výsledkov volieb.
  8. Pokiaľ v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru alebo revíznej komisie rezignuje na svoju funkciu alebo dlhodobo nemôže svoju funkciu vykonávať, výbor sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov v druhom kole volieb (pri rovnosti počtu hlasov rozhoduje žreb). Funkčné obdobie náhradníka trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorého nahradil.
 3. Voľby prezidenta SGGS, viceprezidenta SGGS a vedeckého sekretára SGGS:
  1. Voľby sa konajú na prvom zasadaní výboru po jeho zvolení spomedzi jeho členov. Najprv sa volí prezident, po jeho zvolení viceprezidenti a po ich zvolení vedecký sekretár. Voľby sú tajné a priame.
  2. Ak v prvom kole voľby prezidenta alebo viceprezidenta niektorý člen výboru získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov výboru, je zvolený do danej pozície. V opačnom prípade členovia výboru v druhom kole volia spomedzi tých dvoch členov, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov (pri rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci takýto členovia). Ak jeden z členov pred druhým kolom voľby alebo počas neho odstúpi, voľby sa opakujú od prvého kola, v ktorom už nekandiduje člen, ktorý pred alebo počas predošlého druhého kola odstúpil. Zvolený je ten člen výboru, ktorý získa v druhom kole väčší počet hlasov.
  3. Vedecký sekretár sa volí na návrh prezidenta SGGS. Zvolený je vtedy, ak získal nadpolovičný počet hlasov prítomných členov výboru. V opačnom prípade prezident SGGS navrhne na voľbu iného kandidáta.
  4. Pokiaľ v priebehu funkčného obdobia prezident, viceprezident alebo vedecký sekretár rezignujú na svoju funkciu alebo ju dlhodobo nemôžu vykonávať, opakuje sa voľba pre danú pozíciu.

Čl. 12

HOSPODÁRENIE SGGS

 1. SGGS je samostatný právny subjekt, ktorý je oprávnený nakladať so svojím majetkom podľa platných zákonov, ostatných všeobecne záväzných predpisov SR a Hospodárskeho poriadku SGGS.
 2. Hospodársky poriadok SGGS bližšie upravuje spôsob nakladania s majetkom SGGS. Spôsob nakladania s finančnými prostriedkami v zmysle článku 7 ods. 3 týchto stanov navrhuje výbor SGGS a schvaľuje ho valné zhromaždenie. V hospodárskych a finančných záležitostiach nad výborom stanovenú hodnotu sa vyžaduje podpis dvoch členov výboru SGGS. V ostatných prípadoch postačuje podpis prezidenta alebo viceprezidenta alebo vedeckého sekretára SGGS.
 3. Základným zdrojom príjmov SGGS sú členské príspevky a účastnícke poplatky z odborných podujatí. SGGS môže v súlade s platnými predpismi mať aj iné príjmy, ako sú dary, poplatky za vystavovanie na podujatiach SGGS, predaj informačných materiálov nečlenom SGGS, poplatky za reklamu na podujatiach SGGS, poplatky za inzerciu v publikáciách vydávaných SGGS, poplatky za publikácie vydávané SGGS, veci a iné majetkové dary.
 4. Hospodárenie SGGS kontroluje kontrolná komisia SGGS.

Čl. 13

NADÁCIA SGGS

Výbor SGGS môže zriadiť nadáciu. Úlohou nadácie je informovať verejnosť o problematike geriatrických ochorení, podporovať výchovu verejnosti, podporovať výskumnú a odbornú činnosť v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby geriatrických ochorení. Nadácia je samostatným právnym subjektom.

Čl. 14

OCHRANA ZÁUJMOV SGGS

 1. Názov „Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť“, skratku „SGGS“ a logo SGGS je akokoľvek možné používať len so súhlasom výboru SGGS. To neplatí pre zvyčajné spôsoby citovania pri odbornej a vedeckej prezentácii.
 2. Publikovať alebo vystupovať v mene SGGS možno len so súhlasom výboru SGGS. To neplatí pre prezentovanie uznesení a iných záverov valného zhromaždenia alebo výboru SGGS.

Čl. 15

ZÁNIK SGGS

SGGS zaniká dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s inou organizáciou, ak o tom:

 1. rozhodne valné zhromaždenie SGGS dvojtretinovou väčšinou prítomných potom, keď o návrhu programu valného zhromaždenia SGGS, na ktorom má byť zánik SGGS prerokovaný, boli všetci členovia SGGS písomne informovaní  najmenej 4 týždne vopred,
 2. právoplatným rozpustením Ministerstvom vnútra SR.

Čl. 16

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Funkčné obdobie aktuálne zvolených orgánov SGGS a výkon aktuálnych funkcií v SGGS nie sú týmito stanovami zmenené.
 2. Do prijatia Hospodárskeho poriadku SGGS nakladá s majetkom SGGS výbor SGGS podľa platných zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 3. Zmenu týchto stanov je možné vykonať iba spôsobom, ktorý stanovy určujú. Zmena stanov je platná okamihom jej odhlasovania Valným zhromaždením SGGS a účinná dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 4. Stanovy nadobúdajú platnosť 1. 1. 2006.
 5. Účinnosť stanov začína dňom registrácie na MV SR, ak táto registrácia nastane pred 1.1.2006, účinnosť stanov sa začína 1.1.2006.

 

Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.,                           Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.,

         vedecký sekretár SGGS                                                   prezident SGGS