História

V roku 1969 založil primár MUDr. Eugen Gressner gerontologickú sekciu Slovenskej internistickej spoločnosti. Rýchly nárast počtu členov umožnil už o rok neskôr, v roku 1970, založiť samostatnú Slovenskú gerontologickú spoločnosť (SGS) v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. SGS nadviazala veľmi rýchlo medzinárodné kontakty, v prvom rade s Českou gerontologickou spoločnosťou. Až do rozdelenia Československa v roku 1993 obe spoločnosti vytvárali spoločné vedenie, Federálny výbor gerontologických spoločností, v ktorom každá spoločnosť predsedala vždy po dva roky. Spolupráca oboch spoločností bola veľkým prínosom pre rozvoj gerontológie v oboch krajinách. Po roku 1993 sa obe spoločnosti osamostatnili a slovenská časť prijala názov Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť (SGGS). Od roku 2006 existuje SGGS ako samostatné občianske združenie, ktoré si ponechalo kolektívne členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Primárnym poslaním SGGS je rozvíjať gerontológiu a geriatriu na Slovensku. Toto poslanie napĺňa najmä:

  • Šírením vedeckých poznatkov z gerontológie a geriatrie medzi lekárskou aj laickou verejnosťou, a to hlavne organizáciou národných a medzinárodných kongresov a iných odborných podujatí a vydávaním odborného časopisu SGGS.
  • Podporou vedy, výskumu a vzdelávania v gerontológii a geriatrii.
  • Aktivitami v prospech zlepšovania úrovne zdravotnej starostlivosti o starších ľudí v Slovenskej republike, a to hlavne iniciovaním, predkladaním a presadzovaním návrhov a stanovísk k otázkam súvisiacim s gerontológiou a geriatriou, k uplatňovaniu preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov v  klinickej praxi, k návrhom odborníkov, orgánov a inštitúcií riešiacich geriatrickú problematiku, k  špecializačným náplniam geriatrie a ostatných medicínskych odborov, ku koncepcii geriatrie a k ďalším legislatívnym normám, dotýkajúcim sa gerontológie a geriatrie.
  • Aktivitami proti akejkoľvek diskriminácii seniorov v spoločnosti.
  • Medzinárodnou spoluprácou a členstvom vo významných medzinárodných organizáciách (napr. IAG – International Association of Gerontology, EURAG – European Federation of Older Persons), účasťou na realizácii programu SZO „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ – cieľ č. 5 „Healthy ageing“ a inými medzinárodnými aktivitami.