Dokumenty

Spôsob špecializovaného vzdelávania v geriatrii bližšie upravujú všeobecne záväzné dokumenty,
najmä Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
a to v platnom znení zmien a doplnkov podľa nariadení vlády SR 320/2012, 111/2013, 379/2015.