O spoločnosti

K hlavným úlohám SGGS patrí najmä:

  • Šírenie a sprostredkovanie moderných vedeckých poznatkov z gerontológie a geriatrie,
    najmä zainteresovaným odborníkom – zdravotníckym pracovníkom, ale aj laickej verejnosti
  • Pedagogické a výskumné aktivity
  • Zlepšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti o starších ľudí v Slovenskej republike

Časopis SGGS

Vedeckým a odborným periodikom SGGS je časopis Geriatria, ktorý vychádza od roku 1995. Prináša články najmä z klinickej
a sociálnej gerontológie, vychádza 4 krát ročne, je recenzovaný, jeho vydavateľom je SGGS, ISSN má 1335-1850.

Odborné podujatia SGGS

Najvýznamnejším podujatím SGGS je jej medzinárodný kongres – Gressnerove geriatrické dni,
ktorý sa koná každoročne na jar.

Národným podujatím je Slovenská geriatrická konferencia,
usporadúvaná vždy na jeseň